DOROSZLÓ címere. Bővebben a főoldal alján az ÚJDONSÁGOKBAN!!!
English version Srpska verzija
 
- Jószomszédság
- Státustörvény
- állampolgárság
- Millenniumi írás
- Vajdaság
- Testvérfalvak:
     Dávod
     Rém


A DOROSZLÓI HÁZ


Mivel Doroszló a Mosztonga partján épült, népe hajlékának anyagát a természet adta. Házának megépítéséhez a földet, a nádat és az erdőből szerzett faanyagot használta fel.

Az elbeszélések alapján 1866-tól vannak hiteles adataink az építkezésre vonatkozólag. Ebben az időben házak csak a Templom (Nikola Tesla) utcában és a vele párhuzamos Kossuth (Herceg János) utcában épültek, míg a Rozmaring utca mindkét oldala szérűskertekből állt, istállókkal.

Új-Doroszló első háza Varga József, szabó jelenlegi háza helyén volt, a hatodik pedig Babos János telkén. Ez a részek ugyanis a legmagasabban fekvő pontjai falunknak.

1866-ban állítólag nagy tűzvész pusztított Doroszlón. A “bikaház" körül kigyulladt valamilyen szénaboglya, és mivel erős szél fújt, a Kossuth utca egyik oldalát végigpörkölte, mert a házak nádtetősek voltalt. A tűz tovaterjedését megakadályozta Tancsik Lajos háza, mivel az már akkor cserepes volt. Egyes házakon még mindig fellelhetők a kormos, égett gerendák nyomai. 1866 után az építkezés lassú volt - mert a falut más csapások is érték.

Az építkezés formája:

A ház a telek hosszában nyúlik. A ház hátsó fala mindig északra fordult, hogy ezáltal megvédjék az udvart a hideg szelektől. Kizárólag tömött, vertfalú házaikat építettek. A falak vastagsága kb. 60 cm volt. A tetőfedésre nádat használtak. A szobák mindenhol gerendásak voltak, a gerendákra nádat erősítettek, a mennyezetet alulról és felülről is sárral betapasztották. A nádas házaknak folyosójuk nem volt, csak egy kis ereszalja. Az utcára egy, vagy két kisebb méretű ablakot hagytak. Az utcai oromfal (kibli) a nádtető alá bújt, és szintén nádból volt, amit kívülről és belülről betapasztottak sárral. Doroszló népe eleinte nem használt semmiféle kerítést, mert az állatállomány állása a szérűskertekben volt, és csak akkor kezdtek alacsony kerítéseket építeni, amikor a szérűk megszűntek és a jószág a házakhoz került.

A ház beosztása a következő volt:

Az első szoba NAGY HÁZ. Közepén a konyha volt szabad tűzhellyel, nyitott kéménnyel. Azután jött a hátsó szoba, a KIS HÁZ a banyakemencével, melyet a konyhából fűtöttek.

Ugyancsak a konyhából fűtötték a NAGY HÁZAT is. A nyitott kéményt pedig húsfüstölésre használták még a XX. században is. A lakórészen túl következett a KAMARA a padlásfeljárattal. Ennyiből állt egy kezdetleges doroszlói ház.

Minden háznak volt szérűje. Ott történt a nyomtatás, ott maradt a szalma, és ott volt az istálló is a jószágokkal. Idővel felszámolták a szérűket, eladogatták, vagy a családtagok átalakították házakká, de idegenek is megvették, akiket új bevándorlóknak neveztek. A meglevő istállót átalakították lakóházaknak. A szérűkben lakók leginkább szegény emberek voltak. Nyáron a nyomtatás után már nem találtak munkát Doroszlón, elmentek másfelé kenyér után nézni, és “TÜSKÉT HÚZTAK AZ ABLAKBA". Ez a szólás azt jelentette, hogy nincs senki a házban, mert a tüskés ág megvédte a házat a kíváncsi gyerekektől vagy mástól. A szérűket házhelyeknek is eladogatták 600-700 telket vágva ki belőlük.

A szérűk megszűnésével, az istállót hozzáépítették a meglevő házakhoz, a KAMARA utáni részhez. A két épületet tűzfallal választották el. A múlt század vége felé kezdték Doroszlón égetni a téglát és cserepet, és ezért az istállók több helyen már cserepes tetőzetűek.

A PAJTA polyvás fészerféleség, nádtetejű, faoszlopon állt az épülettől távol, keresztben az udvaron.

1900 körül, a KAMARÁVAL szemben, az udvar túlsó részén, téglaoszlopokon, cseréptetős fészer épül, kb. hat méter hosszú, hogy 2-3 kocsi beférhessen alája. Ugyanazon az oldalon, az utcától 2-3 méterre beljebb épült a HOMBÁR (a NAGYHÁZZAL szemben). vastag keményfa deszkából. Deszkát Gombosról hoztak, ahova tutajjal érkezett a Dráván és a Dunán. HOMBÁR több féle típusú volt: szánkótalphoz hasonló két talpba belevésve a tartóoszlopot minden sarkán, azok közepébe beleengedték a deszkákat. Azután rakták rá a tetőt. A talpak téglaoszlopokon nyugodtak, hogy alá lehessen bújni. Később változásokon ment át a HOMBÁR szerkezete. Eredeti állapotában HOMBÁR még ma is megtalálható Gyurgyovics István Templom utcai házában. A hombárok a 1950-es években-, az állami raktárak megépítésével elvesztették jelentőségüket.

Doroszlói hombár

Ekkor jelennek meg az utcai kerítések is. Eleinte csak egy méter magasságban, elég ócska deszkából összetákolt kapuval. A kutyák hamar lyukat rágtak rajta és veszélyeztették az utcán járókat. Adoma járja még ma is Doroszlón, hogy a kisbíró így dobol: “A kutya lukát mindenki dugj a be"

A HOMBÁR után a GÉMES KÚT következett, és rendszerint két-három eperfa terebélyesedett a fészerig.

A disznóól, a HIDAS, a fészertől mintegy tíz méterre hátrafelé az udvarban foglalt helyet. A HIDAS a hombárhoz hasonlóan deszkaépítmény. A talpak fűrészelt tölgyfagerendákból készültek kb. 5 cm vastag padlóval. A HIDAS egyik oldalán nyitható ajtó mögött favályú állt. Volt egyes és kettes HIDAS. A kettes hidas rekeszes volt és rendszerint az egyikben a göbe (anyakoca) kapott helyet, a másikban pedig a hízó. A HIDAS teteje nádas volt, s így télen meleg, nyáron pedig hűvös volt. A HIDAS előnye az volt, hogy könnyen elvihették egyik helyről a másikra. A szegény ember (cseléd, zsellér) költözködéskor vitte a HIDAST is.

Gazdasági udvar

Tyúkólak nem voltak. A tyúkok a terebélyes eperfákon aludtak.

Amikor a SZERŰ a házhoz került, a PAJTA után mintegy 20 méteres területen helyezkedett el. Itt már JÁRGÁNYOS CSÉPLÉS folyt le. Minden rakomány (széna-, szalmakazal) ide került. Az udvar hátsó részét még ma is SZÉRŰ-nek nevezik.

A téglaégetést Doroszlón a múlt század vége felé kezdték meg. A vályogverők a falu végén (a Tallósi-féle gyár környékén) primitív módon szalmával égették a téglát. A parasztok szalmát hordtak az égetéshez, és minden kocsi szalma: után bizonyos mennyiségű téglát kaptak cserébe. Hosszú időn át egy Zóki nevezetű ember nagyon ügyesen és eredményesen égette a téglát Hogy ez a munka nagy szakértelmet követelt, arról bebizonyosodhattak a falubeliek az új iskola építésekor, amikor a polgárok javaslatára a régi módszerrel akartak téglához jutni, de sajnos a kellő minőséget már nem tudták elérni, pedig jobb fűtőanyagot használtak mint a szalma.

Tipikus doroszlói ház

Mivel a parasztok téglához jutottak, lassan kezdték házaikat is átalakítani. A kerítéseket magasra emeltélt, házakat téglával aláfalazták, mert a falu alacsonyabban fekvő részein a falak átnedvesedtek. Hogy téglabőségről lehetett szó, az is bizonyítja, Doroszlón elég hamar, a házak előtt járdákat is raktak. Voltak olyanok is, akik a szérűk kerítéseit is téglából rakták, és a kertben is, a mesgyére sárból összerakott téglakerítést építettek, sokszor azzal a céllal, hogyha a téglára szükség lesz, innen könnyen felhasználhassák. A ház elejét átalakították, az alsó falat téglával regerősítették, majd arra megint téglából oromfalat építettek. Sokszor még a nádfedeles házak elé is.

Amikor a nádfedél lekerült és a tető cserepes lett, FOLYOSÓ épült a ház oldalába, téglaoszlopokkal. A folyosó végére az utcán KISKAPU került. A múlt század elején egyesek a folyosó és a kiskapu részt beépítették és “MELLÉKESNEK" hívták. Rendszerint ebben laktak az öregek.

Tipikus doroszlói ház


Mivel a KAMARA nagyméretű volt, kettéválasztották: így kapták a HÁTSÓ KONYHÁT. Ez már az első világháború után volt.

A német lakosság komolyabb épületeket épített, mert anyagilag jobban állt, és a mesterek is leginkább németek voltak. A bécsi német telepeseknek hosszúlejáratú kölcsönöket folyósítottak házépítésre és földvásárlásra. Hamar fellendültek gazdaságilag. Akkor, amikor a németek szép lovakkal dolgoztak, a magyar parasztok még mindig ökrökkel szántottak.

Módosabb doroszlói ház

Falunk tehetősebb része igyekezett lépést tartani a korral és a németektől ellesett praktikus építkezéseket is átvett és alkalmazott. Innen származik a keresztfészer lécpadlással, mely kukorica tárolására nagyon alkalmas, és a szaporodó gazdasági gépek, felszerelések elhelyezésére. Német hatásnak mondható a díszes, óriásfalú utcai kerítés, a hatalmas nagykapuval.

Tipikus doroszlói ház

 

A gazdasági világválság Doroszlóra is kihatott és egy darabig szünetelt a komolyabb építkezés. Inkább csak belső átalakításokat eszközöltek. Például a szabad kéményeket becsukták. Igaz, hogy fokozatosan. Eleinte csak deszkával, hogy a füstölő részt ki tudják használni. Később cilinder kéményt építettek, fektetett sípokkal és a kemence is átkerült a hátsó szoba másik végébe, mert a külső konyhából fűtötték. Így a középső helyiség, a volt nyitott konyha, szobává alakult. Ezek után a “NAGYHÁZ" lett a “TISZTA SZOBA", melyben soha senki nem aludt, csak a magasra vetett ágyak díszelegtek a magas ÓMÁRIUMOKKAL, rengeteg kézimunkával, és a falra felakasztott fehér slingelt “P ÉNTŐKKEL". Adoma is szól erről Doroszlón. Egy öregasszony siratja halott párját ezekkel a szavakkal: “Antal, Antal, meg is hóttál, a NAGYHÁZBAN nem is vóttál!"

Nagy Kati néni tiszta szobája

A középső szoba szintén ágyakkal volt berendezve, és ha szükség úgy kívánta, lakták is.

A hátsó szoba szolgált lakásnak és a külső konyhából jártak be.

Az újabb kor építkezései: Az 1930-40-es években öltöttek nagyobb méretet. Mivel a tágas telkek megvoltak ritkán építettek teljesen új házakat, csak az elejét tették keresztbe. Ezzel teljesen megbomlott a régi hagyományos házépítési forma, de helyet kapott a házban az éléskamra, amely a régi házból hiányzott. (A befőtteket a középső, vagy az első szobában helyezték el). Fürdőszobáról még szó sem lehetett.

A legújabb kor építkezéseinek szemtanúi vagyunk. Külföldön dolgozó munkásaink hozzák a szebbnél-szebb építkezési elgondolásokat és a kényelmes élet jelszavával igyekeznek azokat meg is valósítani. Gombamódra nőnek az új épületek, az emeletes házak és a falu képe teljesen megváltozik.

 


 
 
 
A honlap 1024x768-as felbontással, 24 bit színárnyalattal és Internet Explorer 6.0-val a legélvezhetőbb.
Első megjelenés: 1999.07.14.
Utolsó frissítés: 2020.04.15.

Köszönetnyilvánítás
 
hosting/sponzor: VAJDASAG.HU
Böngésszen!
©Webmester: Dr. Samu Krisztián   
Honlap statisztika:
eXTReMe Tracker